Vol 2, No 1(2) (2007)

New Technologies in Medicine - 2007

The Fourth International Scientific Teleconference "New Technologies in Medicine - 2007" (Vol. 2)

Table of Contents

Original Articles

P. V. Krotenkov, A. M. Kiselev, V. R. Krystalinsky, R. E. Krystalinsky, O. V. Krotenkova, J. W. D’souza
P. A. Kruchinin, O. Kudrjasovs, A. J. Mishanov, Z. Pavare
N. A. Kuznetsov, L. S. Aronov, S. V. Kharitonov, I. M. Bello
N. N. Kulikov, V. A. Dudarev, V. P. Sinyuk, S. V. Kirpichev, I. V. Kirgizov
PDF
R. A. Kuuz, M. A. Ronkin, G. I. Firsov
M. V. Ljovkina, N. V. Kirjanova, N. V. Sapozhnikova
O. Yu. Leplina, V. V. Stupak, Yu. P. Kozlov, I. V. Penduyrin, A. A. Ostanin, E. R. Chernykh
A. A. Litvin, O. G. Jarikov, G. A. Senchuk, L. A. Mauda Shadi
S. A. Lunin, L. V. Korolyov
B. M. Maylibaev, V. M. Lozovoy, A. S. Botabaeva, E. A. Lozovaya, G. B. Buraev, M. V. Hodorovskaya
G. A. Maximov
A. V. Mamoshin
N. I. Mahmudov, B. S. Usmanov, J. T. Ismailov, H. R. Dadabaev, A. K. Erkabaev, S. H. Abduraimov
E. V. Medovarov, A. V. Pavlunin, M. A. Sidorov, V. A. Fedorovtsev
PDF
V. V. Mojarovskiy
G. O. Penina
K. N. Pesikin
S. A. Razumov
A. B. Slobodskoy, E. Yu. Osintcev, I. S. Badak, I. V. Voronin
O. V. Solomka, A. O. Prokopyev, A. M. Michalchuk